Trò chơi casino-Casino trực tuyến

Hệ thống điều khiển động cơ bước
S-SERVOⅡ MINI
• Đừng bước ra ngoài
• Định vị chính xác với các điều khiển độ phân giải cao
• Hiệu quả năng lượng cao và ít sinh nhiệt hơn
• Cải thiện mô-men xoắn bằng cách kiểm soát dòng điện

Trò chơi casino-Casino trực tuyến

Trò chơi casino-Casino trực tuyến

◆ Standard
UNIT No. MOTOR No. DRIVE No.
S-SERVOⅡ-MI-20M-F SM-20M-F SV2-PD-MI-20M-F
S-SERVOⅡ-MI-20L-F SM-20L-F SV2-PD-MI-20L-F
S-SERVOⅡ-MI-28S-F SM-28S-F SV2-PD-MI-28S-F
S-SERVOⅡ-MI-28S-D SM-28S-D SV2-PD-MI-28S-D
S-SERVOⅡ-MI-28SM-D SM-28SM-D SV2-PD-MI-28SM-D
S-SERVOⅡ-MI-28M-F SM-28M-F SV2-PD-MI-28M-F
S-SERVOⅡ-MI-28M-D SM-28M-D SV2-PD-MI-28M-D
S-SERVOⅡ-MI-28MM-D SM-28MM-D SV2-PD-MI-28MM-D
S-SERVOⅡ-MI-28L-F SM-28L-F SV2-PD-MI-28L-F
S-SERVOⅡ-MI-28L-D SM-28L-D SV2-PD-MI-28L-D
S-SERVOⅡ-MI-28LM-D SM-28LM-D SV2-PD-MI-28LM-D
S-SERVOⅡ-MI-35M-F SM-35M-F SV2-PD-MI-35M-F
S-SERVOⅡ-MI-35M-D SM-35M-D SV2-PD-MI-35M-D
UNIT No. MOTOR No. DRIVE No.
S-SERVOⅡ-MI-35MM-D SM-35MM-D SV2-PD-MI-35MM-D
S-SERVOⅡ-MI-35L-F SM-35L-F SV2-PD-MI-35L-F
S-SERVOⅡ-MI-35L-D SM-35L-D SV2-PD-MI-35L-D
S-SERVOⅡ-MI-35LM-D SM-35LM-D SV2-PD-MI-35LM-D
S-SERVOⅡ-MI-42S-A SM-42S-A SV2-PD-MI-42S-A
S-SERVOⅡ-MI-42S-F SM-42S-F SV2-PD-MI-42S-F
S-SERVOⅡ-MI-42M-A SM-42M-A SV2-PD-MI-42M-A
S-SERVOⅡ-MI-42M-F SM-42M-F SV2-PD-MI-42M-F
S-SERVOⅡ-MI-42L-A SM-42L-A SV2-PD-MI-42L-A
S-SERVOⅡ-MI-42L-F SM-42L-F SV2-PD-MI-42L-F
S-SERVOⅡ-MI-42XL-A SM-42XL-A SV2-PD-MI-42XL-A
S-SERVOⅡ-MI-42XL-F SM-42XL-F SV2-PD-MI-42XL-F
* When places an order for Stopper type 28mm, 35mm motor, please write “M” additionally after motor length of unit part number. (Ex: S-SERVOⅡ-MI-28LM-D, S-SERVOⅡ-MI-35LM-D)

 

◆ Brake
UNIT No. MOTOR No. DRIVE No.
S-SERVOⅡ-MI-42S-A-BK SM-42S-A-BK SV2-PD-MI-42S-A
S-SERVOⅡ-MI-42S-F-BK SM-42S-F-BK SV2-PD-MI-42S-F
S-SERVOⅡ-MI-42M-A-BK SM-42M-A-BK SV2-PD-MI-42M-A
S-SERVOⅡ-MI-42M-F-BK SM-42M-F-BK SV2-PD-MI-42M-F
UNIT No. MOTOR No. DRIVE No.
S-SERVOⅡ-MI-42L-A-BK SM-42L-A-BK SV2-PD-MI-42L-A
S-SERVOⅡ-MI-42L-F-BK SM-42L-F-BK SV2-PD-MI-42L-F
S-SERVOⅡ-MI-42XL-A-BK SM-42XL-A-BK SV2-PD-MI-42XL-A
S-SERVOⅡ-MI-42XL-F-BK SM-42XL-F-BK SV2-PD-MI-42XL-F

 

◆ Gearbox
UNIT No. MOTOR No. DRIVE No. Reduction
Gear
Ratio
S-SERVOⅡ-MI-42S-A-PN3 SM-42S-A-PN3 SV2-PD-MI-42S 1:3
S-SERVOⅡ-MI-42S-F-PN3 SM-42S-F-PN3
S-SERVOⅡ-MI-42S-A-PN5 SM-42S-A-PN5 1:5
S-SERVOⅡ-MI-42S-F-PN5 SM-42S-F-PN5
S-SERVOⅡ-MI-42S-A-PN8 SM-42S-A-PN8 1:8
S-SERVOⅡ-MI-42S-F-PN8 SM-42S-F-PN8
S-SERVOⅡ-MI-42S-A-PN10 SM-42S-A-PN10 1:10
S-SERVOⅡ-MI-42S-F-PN10 SM-42S-F-PN10
S-SERVOⅡ-MI-42S-A-PN15 SM-42S-A-PN15 1:15
S-SERVOⅡ-MI-42S-F-PN15 SM-42S-F-PN15
S-SERVOⅡ-MI-42S-A-PN25 SM-42S-A-PN25 1:25
S-SERVOⅡ-MI-42S-F-PN25 SM-42S-F-PN25
S-SERVOⅡ-MI-42S-A-PN40 SM-42S-A-PN40 1:40
S-SERVOⅡ-MI-42S-F-PN40 SM-42S-F-PN40
S-SERVOⅡ-MI-42S-A-PN50 SM-42S-A-PN50 1:50
S-SERVOⅡ-MI-42S-F-PN50 SM-42S-F-PN50
S-SERVOⅡ-MI-42M-A-PN3 SM-42M-A-PN3 SV2-PD-MI-42M 1:3
S-SERVOⅡ-MI-42M-F-PN3 SM-42M-F-PN3
S-SERVOⅡ-MI-42M-A-PN5 SM-42M-A-PN5 1:5
S-SERVOⅡ-MI-42M-F-PN5 SM-42M-F-PN5
S-SERVOⅡ-MI-42M-A-PN8 SM-42M-A-PN8 1:8
S-SERVOⅡ-MI-42M-F-PN8 SM-42M-F-PN8
S-SERVOⅡ-MI-42M-A-PN10 SM-42M-A-PN10 1:10
S-SERVOⅡ-MI-42M-F-PN10 SM-42M-F-PN10
S-SERVOⅡ-MI-42M-A-PN15 SM-42M-A-PN15 1:15
S-SERVOⅡ-MI-42M-F-PN15 SM-42M-F-PN15
S-SERVOⅡ-MI-42M-A-PN25 SM-42M-A-PN25 1:25
S-SERVOⅡ-MI-42M-F-PN25 SM-42M-F-PN25
S-SERVOⅡ-MI-42M-A-PN40 SM-42M-A-PN40 1:40
S-SERVOⅡ-MI-42M-F-PN40 SM-42M-F-PN40
S-SERVOⅡ-MI-42M-A-PN50 SM-42M-A-PN50 1:50
S-SERVOⅡ-MI-42M-F-PN50 SM-42M-F-PN50
UNIT No. MOTOR No. DRIVE No. Reduction
Gear
Ratio
S-SERVOⅡ-MI-42L-A-PN3 SM-42L-A-PN3 SV2-PD-MI-42L 1:3
S-SERVOⅡ-MI-42L-F-PN3 SM-42L-F-PN3
S-SERVOⅡ-MI-42L-A-PN5 SM-42L-A-PN5 1:5
S-SERVOⅡ-MI-42L-F-PN5 SM-42L-F-PN5
S-SERVOⅡ-MI-42L-A-PN8 SM-42L-A-PN8 1:8
S-SERVOⅡ-MI-42L-F-PN8 SM-42L-F-PN8
S-SERVOⅡ-MI-42L-A-PN10 SM-42L-A-PN10 1:10
S-SERVOⅡ-MI-42L-F-PN10 SM-42L-F-PN10
S-SERVOⅡ-MI-42L-A-PN15 SM-42L-A-PN15 1:15
S-SERVOⅡ-MI-42L-F-PN15 SM-42L-F-PN15
S-SERVOⅡ-MI-42L-A-PN25 SM-42L-A-PN25 1:25
S-SERVOⅡ-MI-42L-F-PN25 SM-42L-F-PN25
S-SERVOⅡ-MI-42L-A-PN40 SM-42L-A-PN40 1:40
S-SERVOⅡ-MI-42L-F-PN40 SM-42L-F-PN40
S-SERVOⅡ-MI-42L-A-PN50 SM-42L-A-PN50 1:50
S-SERVOⅡ-MI-42L-F-PN50 SM-42L-F-PN50
S-SERVOⅡ-MI-42XL-A-PN3 SM-42XL-A-PN3 SV2-PD-MI-42XL 1:3
S-SERVOⅡ-MI-42XL-F-PN3 SM-42XL-F-PN3
S-SERVOⅡ-MI-42XL-A-PN5 SM-42XL-A-PN5 1:5
S-SERVOⅡ-MI-42XL-F-PN5 SM-42XL-F-PN5
S-SERVOⅡ-MI-42XL-A-PN8 SM-42XL-A-PN8 1:8
S-SERVOⅡ-MI-42XL-F-PN8 SM-42XL-F-PN8
S-SERVOⅡ-MI-42XL-A-PN10 SM-42XL-A-PN10 1:10
S-SERVOⅡ-MI-42XL-F-PN10 SM-42XL-F-PN10
S-SERVOⅡ-MI-42XL-A-PN15 SM-42XL-A-PN15 1:15
S-SERVOⅡ-MI-42XL-F-PN15 SM-42XL-F-PN15
S-SERVOⅡ-MI-42XL-A-PN25 SM-42XL-A-PN25 1:25
S-SERVOⅡ-MI-42XL-F-PN25 SM-42XL-F-PN25
S-SERVOⅡ-MI-42XL-A-PN40 SM-42XL-A-PN40 1:40
S-SERVOⅡ-MI-42XL-F-PN40 SM-42XL-F-PN40
S-SERVOⅡ-MI-42XL-A-PN50 SM-42XL-A-PN50 1:50
S-SERVOⅡ-MI-42XL-F-PN50 SM-42XL-F-PN50